شماره 27

مجله برای فردا منتشر شد

این شماره مجله در قالب یک ویژه نامه به موضوع حضور مهاجران لهستانی در ایران در خلال جنگ جهانی دوم پرداخته است.

ماهنامه برای فردا

خرید نسخه های گذشته

چاپ کتاب با تیراژ محدود