مرتضی طهرانی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا گفت:
« اتکای شهرداری به درآمد تراکم‌فروشی را کاهش دادیم »