حسین امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان
ارتقای تاب‌آوری شهری و زیست‌پذیری اصفهان
دستاورد شهرداری در دورۀ پنجم