افزایش سه‌برابری بودجه کلیدی‌ترین مصوبۀ شورای شهر پنجم بود
عباسعلی جوادی رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا