گفتگوی ایمان حجتی، رئیس ادارۀ کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان با مجله برای فردا در خصوصبا عنوان این دورۀ مدیریت شهری « فصل همکاری‌ها » بود.