تدوین طرح جامع شهری از زبان نصیر ملت


تدوین طرح جامع شهری با رویکردی نوین حاصل تلاش این دورۀ شهرداری بود
نصیر ملت، عضو پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا