تدوین طرح جامع شهری با رویکردی نوین حاصل تلاش این دورۀ شهرداری بود
نصیر ملت، عضو پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا