گفتگوی علیرضا نصر اصفهانی عضو شورای اسلامی گذشته شهر اصفهان اصفهان با مجله برای فردا

در خصوص تعاملات ملی شورای شهر پنجم در استان اصفهان