علیرضا صادقیان، معاون برنامه ريزی و توسعه سرمايه انسانی شهرداری اصفهان در گفتگوی با مجله برای فردا،
راه تکریم ارباب‌رجوع و رضایت شهروندان را از طریق هوشمندسازی شهرداری می‌داند.