هیچ پروژه‌ای در این دوره حتی برای یک ساعت هم تعطیل نشد
ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهردار اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا