مهدی مقدری: عضو جدا شده از شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا گفت: «قرار اصلاح‌طلبانۀ ما این بود که با مردم رو راست باشیم. »