مطالبهٔ حقوق مردم از همهٔ دستگاه‌ها وظیفۀ اصلی شورای شهر است
رضا امینی عضو پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا