مطالبهٔ حقوق مردم از همهٔ دستگاه‌ها


مطالبهٔ حقوق مردم از همهٔ دستگاه‌ها وظیفۀ اصلی شورای شهر است
رضا امینی عضو پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا