امیر محمد زندآور رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات شورای پنجم شهر اصفهان
در گفتگو با مجله برای فردا منافع و رفاه مردم و رشد و بالندگی شهر را دغدغۀ اصلی دورۀ پنجم شورای شهر اعلام کرد