شیرین طغیانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا عنوان کرد: در پیاده‌راه‌سازی چهارباغ،
نظر نهایی با میراث فرهنگی بود.