آغاز پروژهٔ رینگ چهارم از افتخارات
این دورۀ شهرداری و شورای شهر بود
پورمحمد شریعتی‌نیا نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان درگفتگو با مجله برای فردا آغاز پروژهٔ رینگ چهارم را از افتخارات دورۀ پنجم شهرداری و شورای شهر عنوان کرد.