کوروش خسروی عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا

با گفتن: « بهبود اکوسیستم کارآفرینی رویکرد شورای پنجم اصفهان بود » عملکرد خود در این دوره حضور در شورای اسلامی شهر اصفهان را بیان کرد.