گفتگوی کوروش محمدی، ریاست کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا در خصوص عملکرد شورای پنجم شهر اصفهان در مدت حضور خود اینگونه عنوان کرد:

«رویکرد شورای پنجم شفافیت، صداقت، مردم محوری و افزایش مشارکت بود»