مطالب توسط مدیر سایت

درگذشت محمد رحیم اخوت نویسنده برجسته اصفهانی

بسیار از مرگ گفته‌ایم. اما چه می‌توان گفت از مرگی که در برابر برخی انسان‌ها زانو می‌زند و از ناتوانی خود شرمگین است، زیرا نمی‌تواند چیزی بیش از جسم از آنان بازستاند؟ زندگی چنین کسانی جاری است، در آثارشان و در همه آنچه پس از خود بر جای نهاده‌اند؛ و در دل ‌و خاطر بسیارانی […]