نقش میراث فرهنگی در پیاده‌راه‌سازی چهارباغ

فتح اله معین: نگذاشتیم هیچ پروژه‌ای تعطیل شود

توسعۀ متوازن شهری؛ زمینه ساز توسعۀ پایدار شهر اصفهان

این دورۀ مدیریت شهری « فصل همکاری‌ها » بود