گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت محمد رحیم اخوت نویسنده برجسته اصفهانی

درگذشت محمد رحیم اخوت نویسنده برجسته اصفهانی

بسیار از مرگ گفته‌ایم. اما چه می‌توان گفت از مرگی که در برابر برخی انسان‌ها زانو می‌زند و از ناتوانی خود شرمگین است، زیرا نمی‌تواند چیزی بیش از جسم از آنان بازستاند؟ زندگی چنین کسانی جاری است، در آثارشان و در همه آنچه پس از خود بر جای نهاده‌اند؛ و در دل ‌و خاطر بسیارانی که با آنان روزگار گذرانده‌اند، در هیئت خانواده و دوستان و شاگردان و دوست‌دارانشان. مرگ چه می‌تواند از آنان بگیرد؟ از کسانی چون محمدرحیم اخوت که سال‌ها دل و جان در گرو قلم داشت، نوشت، و بسیارانی را قلم به دست داد و آموزگارشان بود. او زیست، زیستنی تمام، در شهری چون اصفهان، که همواره خاستگاه و پایگاه نویسندگانی نامور چون او بوده است. آری، زندگی را نمی‌توان گرفت از آن کس که زیسته است. هرچند که بازماندگان از غم از دست دادنش دل‌آشفته باشند و غم از لحظه‌لحظه‌شان ببارد…
ما بازمانده‌ایم و بغض بر بغض می‌انباریم، ورنه او در آنچه از خود برجای نهاده، همواره زنده است.