منافع و رفاه مردم از دغدغه های امیر محمد زندآور

پورمحمد شریعتی‌نیا درگفتگو با مجله برای فردا