قرار اصلاح‌طلبانۀ مهدی مقدری

مهدی مقدری: عضو جدا شده از شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا گفت: «قرار اصلاح‌طلبانۀ ما این بود که با مردم رو راست باشیم. »

کوروش خسروی و بهبود اکوسیستم کارآفرینی

کوروش خسروی عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا

با گفتن: « بهبود اکوسیستم کارآفرینی رویکرد شورای پنجم اصفهان بود » عملکرد خود در این دوره حضور در شورای اسلامی شهر اصفهان را بیان کرد.

کوروش محمدی، شفافیت، صداقت، مردم محوری

گفتگوی کوروش محمدی، ریاست کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا در خصوص عملکرد شورای پنجم شهر اصفهان در مدت حضور خود اینگونه عنوان کرد:

«رویکرد شورای پنجم شفافیت، صداقت، مردم محوری و افزایش مشارکت بود»

فریده روشن و ایدئال‌های اصلاح‌طلبانه

فریده روشن رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی پنجیمین شورای اسلامی اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا در خصوص عملکرد خود در این دوره شورای اسلامی شهر اصفهان اینگونه عنوان کرد: «محدودیت‌هایـی برای ایدئال‌های اصلاح‌طلبانه در شهر وجود دارد»

نقش میراث فرهنگی در پیاده‌راه‌سازی چهارباغ

شیرین طغیانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا عنوان کرد: در پیاده‌راه‌سازی چهارباغ،
نظر نهایی با میراث فرهنگی بود.

به دنبال تبدیل تهدیدها به فرصت بودیم

اصغر برشان، خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتگو با مجله برای فردا در خصوص تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: به دنبال تبدیل تهدیدها به فرصت بودیم.

فتح اله معین: نگذاشتیم هیچ پروژه‌ای تعطیل شود

گفتگوی فتح اله معین، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با مجله برای فردا عنوان کرد: «نگذاشتیم هیچ پروژه‌ای تعطیل شود » و در این گفتگو عملکرد شهرداری اصفهان در خصوص پروژه های عمرانی شهرداری را مرور کردیم.

تعاملات ملی شورای شهر پنجم در بالاترین سطح بود

گفتگوی علیرضا نصر اصفهانی عضو شورای اسلامی گذشته شهر اصفهان اصفهان با مجله برای فردا

در خصوص تعاملات ملی شورای شهر پنجم در استان اصفهان

توسعۀ متوازن شهری؛ زمینه ساز توسعۀ پایدار شهر اصفهان

قدرت اله نوروزی در گفتگو با مجله برای فردا در خصوص توسعۀ متوازن شهری؛ زمینه ساز توسعۀ پایدار شهر اصفهان

 

این دورۀ مدیریت شهری « فصل همکاری‌ها » بود

گفتگوی ایمان حجتی، رئیس ادارۀ کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان با مجله برای فردا در خصوصبا عنوان این دورۀ مدیریت شهری « فصل همکاری‌ها » بود.