پادکست صوتی معرفی ماهنامه شماره ۲۵ برای فردا

    پادکست صوتی معرفی ماهنامه شماره ۲۵ برای فردا در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو BBC

پادکست تحلیل و بررسی ماهنامه برای فردا در رادیو BBC

    پادکست صوتی تحلیل و بررسی شماره ۲۳ ماهنامه برای فردا که در رادیو BBC مورد بررسی قرار گرفت.

نشست تخصصی زن در جامعه امروز و چالش های آن

نشست تخصصی زن در جامعه امروز و چالش های آن

  گزیده ای از نشست تخصصی هویت زن در جامعه امروز و چالش های آن که توسط ماهنامه برای فردا در مرداد ماه ۱۳۹۵ در اصفهان برگزار شد.