اقتصاد برای فردا

راه اندازی بخش اقتصادی ماهنامه برای فردا         |

در دو سده گذشته، اقتصاد اندک اندک سنگرهای علوم اجتماعی را فتح کرد و با وجود این که هنوز 300 سال نشده که به عنوان یک علم مطرح شده، اما دیگر کسی نیست که اهمیت آن را انکار کند؛ و از آنجایی که اقتصاد به یکی از ارکان مهم زندگی جامعه تبدیل شده است و به عبارتی با گذشت زمان، معیشت و به طور کلی مسائل اقتصادی به مهم ترین دغدغه مردم تبدیل گشته است، مجله برای فردا در راستای رسالت آگاهی بخشی و تعالی جامعه که برای خود تعریف کرده، بر آن شد تا بخش اقتصادی را هم به موضوعات مجله اضافه نماید.
بررسی آرشیو روزنامه‌ها و مجلات نشان می‌دهد اقتصاد که تا دو قرن پیش علم به حساب نمی‌آمد امروزه به ملکه علوم اجتماعی تبدیل شده است. در سال‌های ۱۹۸۹ تا امروز اقتصاددانان پرارجاع‌ترین دانشمندان در بحث‌های کنگره امریکا بوده‌اند. از طرفی واقعیت موجود نشان می‌دهد بسیاری از موضوعات اجتماعی، سیاسی و … فقط و فقط با اقتصاد قابل حل است. البته ذکر این نکته لازم است که دلیل اصلی توجه روزافزون به این علم، نه عملکرد درخشان اقتصاددانان نسبت به دیگر دانشمندان؛ بلکه نیاز جوامع بوده است! به عبارت دیگر، این تغییر شرایط و اقتضائات زمان بوده که اقتصاد را غالب کرد و نه برتری اقتصاددانان بر دانشمندان سایر علوم اجتماعی. اما مهم تر از دلیل این اتفاق، خود این واقعیت مهم است که باید آن را پذیرفت و متناسب با شرایط و مقتضیات حرکت کرد؛ اگر مردم درک اقتصادی درستی نداشته باشد، نه تنها در مسائل روزمره خود دچار مشکل می شوند؛ بلکه در کنش های اجتماعی نیز دچار خطا می شود و نتیجه آن، تاوان سنگینی است که باید همه آن را به دوش بکشند. متاسفانه با صراحت باید گفت که جامعه ما در این مورد ضعف های زیادی دارد و در سالیان اخیر از این ناحیه به شدت متضرر شده و خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده است. لذا از این پس سعی داریم در بخش اقتصادی مجله، به مهم ترین مسائل اقتصادی کشور بپردازیم.
تمامی موضوعات فوق الذکر مجله برای فردا را بر آن داشت تا مسائل اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهد امید اینکه بتواند در این مسیر گامی درجهت آگاهی جامعه بردارد.