عکاسی

مری آلن در خیابان‌های فراموش‌شده / نگاهی به عکس‌های مری آلن مارک/ محمدعلی میرزایی