نشست تخصصی زن در جامعه امروز و چالش های آن

 

گزیده ای از نشست تخصصی هویت زن در جامعه امروز و چالش های آن که توسط ماهنامه برای فردا در مرداد ماه 1395 در اصفهان برگزار شد.