پادکست تحلیل و بررسی ماهنامه برای فردا در رادیو BBC

 

 

پادکست صوتی تحلیل و بررسی شماره 23 ماهنامه برای فردا که در رادیو BBC مورد بررسی قرار گرفت.