گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت محمد رحیم اخوت نویسنده برجسته اصفهانی