مجله فرهنگی اجتماعی برای فردا

شماره 30

مجله برای فردا منتشر شد

این شماره مجله در قالب یک ویژه نامه به موضوع زندگی زنان دستفروش و مشکلات آنها می‌پردازد.

سافا - حامی شماره 30 مجله برای فردا